Plan een Gratis Oriëntatiegesprek

Welke teamspeler ben jij?
Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een groep mensen met ieder een eigen rol. Teamleden zoeken bewust bepaalde rollen op en zij functioneren optimaal in de rol die hun van nature het beste ligt.

Onderdeel van teamcoaching
Door in te spelen op wat iemand het beste kan en ook zijn zwaktes te kennen kunnen er betere prestaties worden behaald binnen een team. Teamrolmanagement gaat om de manier waarop mensen zich in een groep gedragen.

Deze test is complementair, wat betekent dat er geen vaste rol is voor mensen maar dat er vaak twee teamrollen je van nature goed liggen en nog een aantal teamrollen die zij gemakkelijk kunnen aannemen.

De Test
Verdeel voor iedere vraag tien punten over de 8 alternatieven, waarvan je denkt dat ze het best je gedrag beschrijven. De punten kun je over een paar alternatieven verdelen, maar je kunt ze in extreme gevallen ook gelijkmatig over alle alternatieven verdelen of allemaal aan één alternatief toekennen. Schrijf die punten die je hebt toegekend op in het antwoordformulier die na de laatste vraag volgt.

1.    Wanneer ik in een team zit zou het volgende voor mij kunnen gelden: 
a.    Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van.
b.    Ik kan met allerlei verschillende mensen goed samenwerken.
c.    Een van mijn natuurlijke gaven is het produceren van ideeën.
d.    Als ik iets in mensen zie wat van nut kan zijn voor de doelstellingen van de groep, weet ik het er altijd uit te halen.
e.    Omdat ik zelf efficiënt ben, houd ik ervan dingen helemaal af te maken.
f.     Ik vind het niet erg als mensen me een tijdlang niet aardig vinden, als ik maar goede resultaten behaal.
g.    Ik voel snel aan wat werkt in een situatie die ik goed ken.
h.    Ik kan objectief redeneren, en een bepaalde zaak onbevooroordeeld van verschillende kanten belichten.

2.    Als ik minder goed presteer in een team dan zou dat kunnen komen omdat: 
a.    Ik mij pas op mijn gemak voel wanneer vergaderingen een duidelijke structuur hebben, in de hand worden gehouden         en goed verlopen in het algemeen.
b.    Ik vaak te veel toegeef aan teamleden die een waardevolle mening hebben die onvoldoende aan bod is gekomen.
c.    Ik de neiging heb veel te praten wanneer er nieuwe ideeën in de groep worden besproken.
d.    Ik het door mijn objectieve kijk op de dingen moeilijk vind om meteen enthousiast met mijn collega’s mee te praten.
e.    Mensen me soms overheersend en autoritair vinden wanneer we iets klaar moeten krijgen.
f.     Ik het moeilijk vind om het voortouw te nemen, misschien omdat ik te gevoelig ben voor de sfeer in de groep.
g.    Ik de neiging heb om helemaal op te gaan in de ideeën die ik krijg zodat ik niet meer in de gaten heb wat er gaande is.
h.    Mijn collega’s vinden dat ik me te druk maak over details, en te veel denk aan wat er mis kan gaan.

3.    Wanneer ik met anderen samen aan een project werk:
a.    Ben ik er goed in mensen te beïnvloeden zonder hen onder druk te zetten.
b.    Worden door mijn algemene waakzaamheid fouten uit onzorgvuldigheid of nalatigheid voorkomen.
c.    Sta ik klaar om tot actie aan te sporen, om te zorgen dat in vergaderingen geen tijd verspild wordt en het hoofddoel
niet uit het ook wordt verloren.
d.    Zal ik altijd met een origineel idee aankomen.
e.    Ben ik altijd bereid een goed voorstel te steunen wanneer dat in het gemeenschappelijk belang is.
f.     Ben ik steeds op zoek naar de nieuwste ideeën en de laatste ontwikkelingen.
g.    Wordt mijn vermogen om objectief te oordelen vast door anderen op prijs gesteld.
h.    Kan men het gerust aan mij overlaten om te zorgen dat al het noodzakelijk georganiseerd wordt.

4.    Kenmerkend voor mijn houding tegenover groepswerk is dat:
a.    Ik het eigenlijk graag doe omdat ik mijn collega’s beter wil leren kennen.
b.    Ik niet aarzel om de denkbeelden van anderen aan te vallen, of zelf een minderheidsstandpunt in te nemen.
c.    Ik gewoonlijk niet verlegen zit om argumenten waarmee ik een redenatie die niet klopt, kan weerleggen.
d.    Ik denk dat ik er goed in ben te zorgen dat een plan ook slaagt, wanneer eenmaal besloten is dat het moet worden
uitgevoerd.
e.    Ik de neiging heb om voor de hand liggende opmerkingen te vermijden en met onverwachte ideeën aan te komen.
f.     Mijn perfectionisme iets toevoegt aan iedere taak in het team waaronder ik mijn schouders zet.
g.    Ik graag gebruikmaak van contacten met mensen buiten de groep.
h.    Hoewel ik graag ieders mening wil horen, ben ik besluitvaardig wanneer dat nodig is.

5.    Ik vind bevrediging in mijn werk omdat:
a.    Ik er plezier in heb situaties te analyseren en de verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar af te wegen.
b.    Ik het interessant vind praktische oplossingen voor problemen te bedenken.
c.    Ik voel dat ik bijdraag aan goede werkverhoudingen.
d.    Ik veel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming
e.    Ik mensen kan ontmoeten die misschien iets nieuws te bieden hebben.
f.     Ik mensen kan overtuigen van de noodzaak dat iets moet gebeuren.
g.    Ik me in mijn element voel wanneer ik me volledig op één bepaalde taak kan concentreren.
h.    Ik graag een werkterrein vind dat mijn fantasie prikkelt.

6.    Wanneer ik plotseling in weinig tijd met onbekende mensen een moeilijke taak moet uitvoeren:
a.    Trek ik mij het liefst ergens in een hoekje terug, zodat ik rustig kan bedenken hoe ik het moet aanpakken.
b.    Zou ik bereid zijn samen te werken met de persoon die van de meest positieve aanpak blijk geeft, zelfs als dit een
lastig iemand lijkt.
c.    Zou ik een manier vinden om de taak minder omvangrijk te maken door te kijken wie wat het beste kan doen.
d.    Zou mijn aangeboren urgentiebesef ervoor zorgen dat we niet achter raken op het schema.
e.    Denk ik dat ik mijn hoofd koel en mijn hersenen bij elkaar zou weten te houden.
f.     Zou ik recht op mijn doel afgaan en mij niet laten opjagen.
g.    Zou ik bereid zijn het voortouw te nemen wanneer ik het gevoel had dat de groep geen vooruitgang boekte.
h.    Zou ik een discussie op gang brengen met de bedoeling nieuwe gedachten te stimuleren en dingen in beweging te
zetten.

7.    Als ik problemen heb met groepswerk zou het waarschijnlijk gaan om:
a.    Mijn neiging ongeduldig te reageren op mensen die voortgang belemmeren.
b.    Kritiek van anderen dat ik te analytisch ben en onvoldoende intuïtief.
c.    Mijn nauwgezetheid waardoor ik soms de boel ophoudt.
d.    Het feit dat is al snel verveeld raak en één of twee stimulerende groepsleden nodig heb om me enthousiast te maken.
e.    De moeite die ik heb om op gang te komen tenzij ik precies weet wat het doel is.
f.     Mijn onvermogen soms om ingewikkelde kwesties die ik me bedenk ook duidelijk uit te leggen.
g.    Mijn gebrek aan durf om anderen dingen te vragen die ik zelf niet kan.
h.    Mijn aarzelingen om mijn standpunt te verdedigen wanneer ik op duidelijke weerstand stuit.

Antwoordformulier

Vul je antwoorden op de bovenstaande vragen in onderstaand antwoordformulier in.

Vraag a b c d e f g h
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
Totaal                

 

Neem de scores uit bovenstaand antwoordformulier cel voor cel over in de corresponderen cel op het onderstaande Scoringsformulier. Tel vervolgens de punten in iedere kolom bij elkaar op, en je krijgt de totaalscores die laten zien hoe sterk de verschillende teamrollen in jouw geval naar voren komen.

Breng je scores van oefening voor elk deel over in onderstaande tabel. Tel dan de punten in

elke kolom bij elkaar op en je hebt een beeld van je teamrolprofiel.

BM = Bedrijfsman  BO = Brononderzoeker VZ = Voorzitter MO = Monitor
VO = Vormer GW = Groepswerker PL = Plant  ZD = Zorgdrager

Item   BM   VZ   VO   PL   BO   MO   GW   ZD
1 g   d   f   c   a   h   b   e  
2 a   b   e   g   c   d   f   h  
3 h   a   c   d   f   g   e   b  
4 d   h   b   e   g   c   a   f  
5 b   f   d   h   e   a   c   g  
6 f   c   g   a   h   e   b   d  
7 e   g   a   f   d   b   h   c  
Totaal                                

Normtabel voor  de scores.

  Laag
0-33%
Gemiddeld
33-66%
Hoog
66-85%
Zeer Hoog
85-100%
Gemiddelde score
Bedrijfsman 0-6 7-11 12-16 17-23 10,0
Voorzitter 0-6 7-10 11-13 14-18 8,8
Vormer 0-8 9-13 14-17 18-36 11,6
Plant 0-4 5-8 9-12 13-29 7,3
Brononderzoeker 0-6 7-9 10-11 12-21 7,8
Monitor 0-5 6-9 10-12 13-19 8,2
Groepswerker 0-8 9-12 13-16 17-25 10,9
Zorgdrager 0-3 4-6 7-9 10-17 5,5

Interpretatie van totaalscores:
De hoogste score geeft aan in welke teamrol je het beste zal kunnen functioneren in een team. De daaropvolgende scores geven de teamrollen aan waar je op kan terugvallen. De twee laagste scores geven je zwakke kanten aan, je kan dan beter een collega vinden die een compenserende teamrol heeft.

Ben je benieuwd wat de scores over jou zeggen? Is er duidelijk één type naar voren gekomen, of scoor je op meerdere types hoog? Lees hieronder wat voor soort teamspeler jij bent.

De Zorgdrager:

Typische kenmerken:
Je bent ordelijk, nauwgezet, gewetensvol en vaak gespannen.
Positieve punten:
Je kan dingen goed afmaken en bent een perfectionist.
Negatieve punten
Je hebt de neiging om je veel zorgen te maken over kleine dingen en je kan moeilijk dingen loslaten. Pas op dat je niet het werk voor anderen gaat doen, door alles voor iedereen af te gaan maken.
Ontwikkelingsmogelijkheden: Je kijkt vooruit in de toekomst en schat in wat er allemaal mis kan gaan aan een plan. Dit is een goede eigenschap die je vol moet blijven houden: hierdoor geeft je je teamgenoten een doorkijkje  in de toekomst. Waar je voor moet oppassen is dat je als zorgdrager snel een controlfreak wordt. Probeer om in de toekomst wat meer een laissez faire houding aan te nemen en je iets minder verantwoordelijk te voelen voor de rest van je team. Natuurlijk is het goed om in de gaten te houden of de taken goed uitgevoerd worden, maar onthoudt dat het de verantwoordelijkheid van iemand anders is om dan de taak af te maken.

De Groepswerker:

Typische kenmerken:
Je bent sociaal gericht, mild, gevoelig en diplomatiek.
Positieve punten:
Je reageert positief op mensen en situaties, je bevordert de teamgeest en brengt rust in de tent als dat nodig is.
Negatieve punten:
Je bent besluiteloos in tijden van crisis.
Ontwikkelingsmogelijkheden: In een team zijn er altijd mensen die de boel sussen als het dreigt mis te gaan, iemand die luistert en de moeilijke types “erbij” kan houden. Deze persoon ben jij. Je bent niet dominant maar wel erg gevoelig voor de sfeer in de omgeving.  Je wordt vriendelijk gevonden en dat maakt jou juist zo belangrijk. Toch is het soms goed om niet met alle winden mee te waaien, maar een scherpe en duidelijke koers uit te zetten, zodat je team weet wat ze aan je hebben.

De Bronnenonderzoeker

Typische kenmerken:
Je bent extravert, enthousiast, nieuwsgierig en communicatief.
Positieve punten:
Je bent goed in het leggen van contacten en het exploreren van nieuwe ontwikkelingen reageert goed op uitdagingen.
Negatieve punten:
Je verliest snel interesse wanneer je eerste enthousiasme over is.
Ontwikkelingsmogelijkheden:  Je bent sociaal, enthousiast en hebt een scherp oog voor belangwekkende nieuwe ideeën en kan deze ook nog eens aan de man brengen.  Je ziet geen problemen maar ziet kansen. Toch is je enthousiasme vaak van korte duur en heb je al snel weer andere ideeën, met als gevaar dat de eerste ideeën niet worden afgemaakt. Probeer dit tegen te gaan door meer te focussen op zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit. Maak dus af wat je begon en laat je wat minder meeslepen door alle mogelijkheden die je ziet.

De Voorzitter

Typische kenmerken:
Je bent kalm, beheerst en hebt veel zelfvertrouwen.
Positieve punten:
Je beoordeelt iedereen die een bijdrage kan leveren zonder vooroordelen op zijn merites en handelt daarnaar. Je bent doelgericht.
Negatieve punten:
Je bent geen uitblinker in intellect of creatieve aanleg.
Ontwikkelingsmogelijkheden: Je belangrijkste eigenschap is je vertrouwen in mensen: je accepteert mensen zoals ze zijn en profiteert zo van de kwaliteiten van anderen. Je bent sterk en dominant en gericht op het behalen van doelen. Doelgerichtheid kan ook een zwak punt zijn, je kan dan je persoonlijk belang uit het oog verliezen. Probeer je persoonlijke doelen en de teamdoelen in balans te brengen.

De Monitor

Typische kenmerken:
Je bent nuchter en vertoont weinig emoties.
Positieve punten:
Je hebt een goed beoordelings- en onderscheidingsvermogen. Je bent kundig, zakelijk en kritisch.
Negatieve punten:
Je mist inspiratie en vermogen anderen te inspireren.
Ontwikkelingsmogelijkheden: Je bent een onopvallend type dat zich niet of nauwelijks laat gelden totdat er gekozen moet worden. Dan ben je in staat om een rationele, verstandige afweging te maken. Je bent niet zo gefocust op wat er in de groep gebeurt. Je wordt snel gezien als afstandelijk en kil en het zou dus goed zijn om je blik wat meer naar buiten te richten.

De Uitvinder/Plant

Typische kenmerken:
Je bent individualistisch, serieus, onorthodox, creatief, rijk aan verbeeldingskracht.
Positieve Punten:
Je hebt veel fantasie en bent intellectueel  en hebt veel kennis.
Negatieve punten:
Je leeft een beetje in een ivoren toren en bent geneigd praktische details of protocol te veronachtzamen.
Ontwikkelingsmogelijkheden: Je bent creatief maar ook naar binnen gekeerd en je vindt het moeilijk om je ideeën aan de man te brengen. Je zou wat meer tot je recht komen als je wat meer extravert zou zijn. Je zou er goed aan doen om wat vaker hardop te denken of een keertje met een collega te overleggen over je ideeën.

De Vormgever

Typische kenmerken:
Je hebt veel energie, bent extravert en dynamisch.
Positieve punten:
Je bent gedreven en gemotiveerd om iets te doen aan traagheid en ondoelmatigheid. Je functioneert ook goed onder druk.
Negatieve punten:
Je bent ongeduldig, snel geïrriteerd, geneigd tot abrupt reageren.
Ontwikkelingsmogelijkheden: Je bent een opportunist, een realist en nogal emotioneel. Ook beschik je over veel energie. Je moet je positieve kwaliteiten koesteren en je gebruikt de informele kanalen te weinig. Je ziet je eigen- of teambelang boven het bedrijfsbelang. Probeer te leren wat jouw gedrag doet bij anderen. Dwing jezelf om regelmatig je reactie op iemand anders te beginnen met ‘ik zie dat je..’ en ‘hoor ik goed dat je..’. Zo controleer je of je de ander hebt begrepen.

De Bedrijfsman

Typische kenmerken:
Je bent behoudend, plichtsgetrouw, voorspelbaar en efficiënt.
Positieve punten:
Je hebt organisatietalent, gezond verstand en bent een praktische en harde werker met zelfdiscipline.
Negatieve punten:
Je hebt een gebrek aan flexibiliteit, niet ontvankelijk voor ideeën die hun waarde nog niet hebben bewezen.
Ontwikkelingsmogelijkheden: Je bent erg loyaal aan je bedrijf. Je bent niet beroerd om rotklussen te doen en je maakt dergelijke klussen ook af. Toch begin je niet snel aan iets nieuws en ben je niet heel flexibel. Flexibiliteit is waardevol en goed te ontwikkelen. Er leiden meerdere wegen naar Rome en dus moet je niet op één doel focussen, maar een helikopterview aanhouden.  Ook moet je proberen op te komen voor je eigenbelang, probeer meer invloed uit te oefenen op het verloop van de dingen. Dan sla je twee vliegen in één klap.

 


Nog vragen?


☏ 088 170 1500

Plan direct je gratis oriëntatiegesprek!

Deel deze pagina met bekenden